#1

Đẹp xấu thay đổi theo thời gian, đúng hay sai theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, đó là thành công hay thất bại thì tương lai sẽ trả lời. Nhưng dù sao đi nữa thì cảm giác thất bại cũng thật là tồi tệ. Nhưng đây không phải lần đầu thất bại, keep calm, you are genius.